Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem www.poznajmy-sie.pl, zwanego dalej Portalem.
2. Właścicielem i administratorem strony www.poznajmy-sie.pl jest firma IcomPrint Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Fantastycznej 8/1A, 20-531 Lublin, o numerze NIP: 712-339-35-26, REGON: 384555111, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000807081, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód – z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wniesiony kapitał zakładowy 82 000 zł, zwana dalej Drukarnią.
3. Informacje o produktach podane na stronie internetowej Drukarni, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. Zasady korzystania z Portalu
1. Klientem Portalu mogą być wyłącznie osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.
2. poznajmy-sie.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Portalu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez poznajmy-sie.pl za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię drukarni poznajmy-sie.pl .
3. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Drukarni.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu usługami, poznajmy-sie.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.
5. Klient Portalu poznajmy-sie.pl nie może:
a) dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystać z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
c) rozsyłać lub umieszczać w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystać z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Drukarni poznajmy-sie.pl,
6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku,
b) korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 3. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są materiały oraz usługi poligraficzne, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę poznajmy-sie.pl, dokonać wyboru produktu i jego parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć Zamówienie.
3. Po kliknięciu przycisku „zamów” Klient zostanie przeniesiony na stronę „zamówienia”, gdzie może wybrać metodę wysłania pliku graficznego, metodę płatności oraz sposób dostawy a także podać adresy, na jakie ma dotrzeć przesyłka z Zamówieniem.
4. Kliknięcie przycisku „zamów” spowoduje wygenerowanie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany w czasie rejestracji adres. Wiadomość jest potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży i zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:
a) przedmiot Zamówienia oraz jego numer,
b) łączną cenę zamawianych produktów lub usług,
c) sugerowaną metodę płatności oraz dostawy,
d) adres domyślny pod jaki poznajmy-sie.pl dostarczy przesyłkę i w jakim czasie
5. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dokona akceptacji wszystkich przesłanych plików graficznych oraz płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie poznajmy-sie.pl (dla zleceń opłaconych przelewem lub przy wykorzystaniu systemu „Przelewy24”)
6. Akceptacja przez Klienta wszystkich przesłanych plików graficznych stanowi oświadczenie woli zawarcia z Drukarnią Umowy sprzedaży oraz, dla Zleceń już opłaconych lub „za pobraniem”, oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z druku.
7. Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych w ramach Portalu produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.
8. Zamówienie, które nie zostało opłacone lub jest „za pobraniem”, ale nie dokonano w nim akceptacji plików, ważne jest przez 30 dni, po upływie których zostanie automatycznie usunięte z konta użytkownika.
9. Z klientami, którzy złożyli zamówienie i je opłacili, ale nie dokonali akceptacji plików, po 30 dniach od momentu zaksięgowania płatności na koncie, skontaktuje się konsultant w celu uzgodnienia dalszego postępowania.
10. Dokonanie płatności możliwe jest przed akceptacją plików graficznych. W ciągu siedmiu dni od momentu zaksięgowania płatności na koncie, poznajmy-sie.pl wystawi fakturę zgodnie z przyjętymi zasadami księgowymi.
11. Zamawiający może anulować Zlecenie opłacone przelewem, ale tylko do momentu akceptacji plików graficznych.
12. Klient, który opłacił anulowane Zlecenie przelewem, najdalej w ciągu 14 dni roboczych otrzyma zwrot środków pomniejszonych o koszty administracyjne wynikające z czynności, jakie Drukarnia musi podjąć by anulować rozpoczęty proces realizacji zlecenia. Wspomniane koszty wynoszą 34.99 zł brutto. poznajmy-sie.pl wystawi wówczas fakturę korygującą umniejszającą wartość Zlecenia.
13. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dokładne godziny akceptacji plików oraz terminy realizacji określone są na stronie Portalu dla każdego produktu odrębnie.

§ 4. Dostawa
1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich.
3. Termin realizacji dostawy określony jest dla poszczególnych Produktów odrębnie i przedstawiony na Portalu poznajmy-sie.pl.
4. Drukarnia dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie, jednak dopuszcza możliwość wydłużenia terminu jego realizacji z powodu wystąpienia nieoczekiwanej zwyżki produkcyjnej, maksymalnie o 2 dni robocze. Opóźnienia realizacji we wskazanym terminie nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczej Drukarni względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy.
5. Drukarnia dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn losowych i niezależnych od Drukarni, takich jak: braki w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego; opóźnienia występujące po stronie dostawców przesyłek czy awarie urządzeń używanych w toku procesu poligraficznego. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy.

§ 5. Ceny i metody płatności
1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, pakowania, kartonu i podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: opłata za pobraniem pieniężnym, dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów.
2. Płatności za Zlecenie można dokonać:
a) za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych, Przelewy24 w tym: kart debetowych, kredytowych, przedpłaconych, przekazem, przelewem on-line,
b) korzystając z przelewu bankowego,
c) wybierając opcję „płatność za pobraniem”.
3. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
4. Dokonując zakupów na Portalu poznajmy-sie.pl Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną.

§ 6. Materiały do druku
1. Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Drukarnia ma prawo odmówić jego realizacji.
2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.
3. Materiały, które Drukarnia otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych na Portalu.
4. Aby ograniczyć ewentualne błędy, które mogą powstać w trakcie pracy z plikami graficznymi, Drukarnia bezpłatnie udostępnia na stronie narzędzia i aplikacje umożliwiające sprawdzenie poprawności przygotowania pliku do druku. W przypadku niezgodności danych przesłanych przez Klienta z instrukcją umieszczoną na Portalu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, co jest jednoznaczne z warunkową lub negatywną weryfikacją plików graficznych.
5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.
6. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.
7. Dane przesyłane do Drukarni archiwizowane są bezterminowo

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownik będący Konsumentem, który złożył Zamówienie w Serwisie poznajmy-sie.pl, może odstąpić od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Serwisu poznajmy-sie.pl bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim oferta została przyjęta, oferta przestaje wiązać.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta, w tym: Regulamin serwisu poznajmy-sie.pl
2.1. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2.2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
3. Towary oferowane w Serwisie poznajmy-sie.pl wytwarzane są każdorazowo w celu realizacji Zamówienia Użytkownika, przez naniesienie na Asortyment Treści lub gotowych wzorów udostępnionych przez Usługodawcę. Jednakże Usługodawca umożliwia Użytkownikom będącym Konsumentami odstąpienie od umowy w odniesieniu do Towarów nabytych w Serwisie poznajmy-sie.pl na zasadach określonych w niniejszym § 7 za wyjątkiem:
3.1. Towarów zawierających Treści (elementy graficzne, tekst, elementy słowno-graficzne) przesłane lub wprowadzone przez Użytkownika składającego Zamówienie;
3.2. Towarów zawierających Treści udostępnione przez Innych Użytkowników lub gotowe wzory udostępnione przez Usługodawcę.
4. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, jak również z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z wymienionych wzorów nie jest obowiązkowe.
5. Termin do odstąpienia od umowy liczony jest: 5.1. w przypadku sprzedaży rzeczy – od dnia, w którym w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy;
5.2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
5.3. w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy;
5.4. w pozostałych przypadkach – od daty zawarcia umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej Towaru przez Konsumenta, Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru Regulamin serwisu poznajmy-sie.pl  (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Serwisie poznajmy-sie.pl). Zwrot płatności następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym dotarła informacja o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy dotyczącej Towaru. Zwrotu płatności powinien nastąpić przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności z rachunku bankowego/rachunku w SKOK lub za pomocą karty płatniczej, zwrot płatności następuje na ten rachunek w banku/SKOK-u lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą, której użyto dla dokonania płatności.
7. Do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, możliwe jest wstrzymanie zwrotu płatności. Uprawnienie do wstrzymania zwrotu płatności nie przysługuje w przypadku, w którym Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta.
8. W razie odstąpienia od umowy dotyczącej Towaru Konsument ma obowiązek zwrócić Towar na adres wskazany w Serwisie poznajmy-sie.pl do zwrotu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy dotyczącej Towaru, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru na adres do zwrotów wskazany w Serwisie poznajmy-sie.pl w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument (np. koszt odesłania Towaru). Konsument nie jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru w przypadku, w którym Usługodawca zgodził się ponieść te koszty lub w innych przypadkach przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 8. Reklamacje i odpowiedzialność
1. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi Towaru bez wad. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika kupującego Towar, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (rękojmia), jeżeli Towar ma wadę, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. Jakiekolwiek postanowienie Regulaminu, w tym w niniejszym § 14, nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumentów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556–576 Kodeksu Cywilnego. 2. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów mogą być składane: 2.1. pocztą elektroniczną na adres sklep@poznajmy-sie.pl; 2.2. pisemnie na adres Usługodawcy
(IcomPrint Sp. z o.o. ul. Fantastyczna 8/1A, 20-531 Lublin)
3. Pozostałe reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Serwisu poznajmy-sie.pl i Usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu poznajmy-sie.pl, mogą być składane:
3.1. pocztą elektroniczną na adres sklep@poznajmy-sie.pl;
3.2. pisemnie na adres Usługodawcy  (IcomPrint Sp. z o.o. ul. Fantastyczna 8/1A, 20-531 Lublin)
3.3. ICOMPRINT Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
4. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. Usługodawca zaleca podanie informacji umożliwiających identyfikację okoliczności związanych z reklamacją, takich jak numer Zamówienia lub login Użytkownika (adres e-mail przypisany do Konta), jeżeli znajdują one zastosowanie, jak również zamieszczenie na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail dopisku „Reklamacja”.

§ 9. Zgłoszenie błędu w funkcjonowaniu Portalu
1.Drukarnia poznajmy-sie.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@poznajmy-sie.pl
3. Zgłaszając błąd systemu Klient powinien podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

§ 10. Postanowienia końcowe
1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią IcomPrint Sp. z o. o. a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Drukarni IcomPrint Sp. z o. o.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Definicje
1. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, dokonująca Zamówienia w ramach Portalu.
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach drukarni internetowej poznajmy-sie.pl.
4. Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem poznajmy-sie.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
5. Produkty – materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Portalu poznajmy-sie.pl.
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Drukarnią IcomPrint Sp. z o. o. ., a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego poznajmy-sie.pl.
7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8. Zamówienie – zwane również Zleceniem: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
9. Proces zakupowy – ścieżka zakupowa od momentu wybrania produktu do momentu złożenia zamówienia.